💐ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ครูตุ่ย🎉
รอบห้องเรียนปกติ
⭐
สามเสนห้องเรียนปกติ
ในเขต 50 คน
นอกเขต 35 คน
เงื่อนไข 14 คน
⭐️สวนกุหลาบ
นอกเขต
1. วรภพ ผลิตผลการพิมพ์
2. ปุณญพัฒน์ อัครภัทรานนท์
3. ชนทัต แซ่จิว
4. ชวิน ปัณฑรางกูร
⭐️สตรีวิทย์
นอกเขต
1.ฤทัยทิพย์ ศรีสุธรรมพร
2.สุพิชชา รัตนโภคิน
3.ปทิตตา พิศิษฐการ
4.ธนพร หาญเล
5.วริศรา ศลกิจวาณิชย์กุล
ในเขต
6.ภาพยดา คำสำโรง
⭐️บดินทร์เดชาฯ
นอกเขต
1.ณัฐชนา กัลปพงศ์
2.ณัฎฐา ไชยธวัชพุทธิพร
3.ณัฐกันต์พิชชา ออมสุวรรณกุล
4.ปราณณิชา เนื่องละมุล
5.กิรณา ชดช้อย
6.ธาม ยุวนางกูร
ในเขต
7.วินทวิชญ์ เจนบุญไทย
8.กชพรรณ มาลีแก้ว
⭐️โยธิน
นอกเขต
1.ธัญวรินทร์ ดอนประสิทธิ์
2.อนันฑเมศย์ เหลืองรัตนารักษ์
3.พนัฏฐกรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์
4.ฉันทวัฒน์ ลันวงษา
5.ธนวัฒน์ ไทยรักษา
ในเขต
6.ภรัณยู อนันตทรัพย์
7.ปัณณชา เพชรฤทธิ์
⭐️หอวัง
นอกเขต
1.เจตสุภา จิรนันทนา
2.วรุฒม์ สุขสมจิตร
3.ญาณวุฒิ ใจภักดี
4.ทิพานัน ไทยทองหลาง
5.ณัฐนนท์ เพาะปลูก
6.ณัฐนิชา ปั้นจั่น
ในเขต
7.ณัฐดนัย สิมลี
8.พศุตม์ ไชยาสุ
9.กิติพัฒน์ ปกินนะ
10.พิมลสิริ ภู่ศิริ
11.ณิทชรพัฒน์ จิรากร
12.ประภวิษณุ์ วิริยะศิริกุล
13.ภูวิศ กิจรื่นภิรมย์สุข
14.พรพฤทธิ์ โรจนวิเชียน
15.สมิตพงศ์ อานมณี
16.วงศ์วิพุธ อานมณี
17.ณิชชาอร แก้วยาว
⭐️สุรศักดิ์
1.ธีรเดช เกิดความสุข
2.กัลยรักษ์ มณีวาศ
⭐️ศรีอยุธยาฯ
1.ณภัทร แก้วอาษา
2.รณิดา แย้มดี
3.วริทธิ์ธร ศรีหทัยเลิศ
⭐️บดินทร์เดชา 2
1.จิรัชญา ขันทอง
⚠️ชื่อตกหล่น/ร.ร.ไหนประกาศแล้วมีชื่อติดแจ้งมานะคะ
✅เด็กๆที่มีชื่อมารับรางวัลได้เลยนะคะ
31/3/65(13.00น.)

TEDET, O-net, Pre-Test

แนวข้อสอบ TEDET, O-net, PreTest โรงเรียนชื่อดัง

แนวข้อสอบแข่งขัน

แนวข้อสอบแข่งขันโครงการพิเศษ อาทิเช่น สสวท. , สมาคมคณิตศาสตร์ ฯ

ข้อสอบ/เฉลยเก่า เข้าศึกษาต่อ

แนวข้อสอบ เข้าศึกษาต่อ ม.1 โรงเรียนที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ฯ

บันทึกแห่งความทรงจำ

ภาพบรรยากาศแห่งความสุข บันทึกความทรงจำ