S 29040643

💐ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ครูตุ่ย ปี2565🎉

 ⭐️สามเสนห้องเรียนพิเศษ
 
ที่ 4 , 9 ESC
ที่ 1 , 9 , 10 MSEP
ที่ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ,10 EP
ESC 15+1 คน
MSEP 10+3 คน
EP 57+7+2 คน
⭐️สาธิตฯ ปทุมวัน
1. นพอนันต์ ปราการวิวัฒน์
2. บุรเศรษฐ์ สมพรสุขสวัสดิ์
3. ณัชพล ตั้งศรีสกุล
4. ชาลิสา อัตต์สินทอง
5. คริดา บุญรัตนกุล
6. ปิยพัทธ์ จำเริญวิทวัส
7. พชรอร พวงเพชร
8. ฐิติธีร์ชญา บุญรักษา
9. ชญาภา อัศวรักวงศ์ EPTS
10. ปริชญา วีระอาชากุล EPTS
✴️รอบห้องเรียนพิเศษ
สวนกุหลาบ
GATE
1. นพอนันต์ ปราการวิวัฒน์
2. ณัฐพัชร เกร็ดพัฒนกุล
สตรีวิทยา
1. คริดา บุญรัตนกุล วิทย์-คณิต
2. โมทนา สิริทรัพย์วงศ์ EP
3. จินตา นิมิตรนาวิน EP
4. เมธาวี สุทธวัฒน์ วิทย์ สสวท.และสอวน.
โยธินบูรณะ
EP
1. Ms. Aracha Bunyanon ที่ 1
2. Ms. Chayanit Intrarampan ที่ 3
3. Ms. Laksanphorn Khamtong ที่ 17
4. Ms. Pakwan Purichai ที่ 51
5. Ms. Patchonlathon Wanna ที่ 52
6. Ms. Thunradee Sanitmuang ที่ 84
SMP
7. ณิชชาวีณ์ เปรมะอิทธิวัฒน์ ที่ 23
8. ณัฐสิทธิ์ ท้วมจันนทร์ ที่ 51
9. ปองคุณ เรือนแก้ว ที่ 53
บดินทร์เดชา
1. ปุษยา จันทร์พิพัฒน์ ห้องวิทย์
2. ญาณภัทร รวีวงศ์อโนทัย ห้องสสวท.สอวน.
3. ขุนศึก ยี่สุ่น ห้องสสวท.สอวน.
หอวัง
Gifted
1. ทิพปภา ไทยทองหลาง
2. เมฆี ขยิ่ม
3. กัญจน์ธนัตถ์ เชื้อชาติ
4. ปวริศา จิตแก้ว
5. สุข สุขสงวน
6. สุภรตา จิรรัตน์สถิต
7. ฐิตาพร หงส์กฤษดากร
8. กฤตภาส กิจสัมนางกูร
9. พลอยเอราณ์ เออร์โตลท์
10. ณัชชา สุวรรณโชติ
IEP
11. โอมพัฒน์ เลิศวีระศิริกุล
12. ไชยวัฒน์ ศักดิ์นุกูลไพศาล
13. พัดชา เล็กประสาร
14. มนราดา สายเนียม
15. ณฐภัทร ธนวัฒโน
16. ชาวิช นิรัติศยางกูร
17. ธัญรดี คูหา
18. นภนต์ ภวังคะนันท์
เทพศิรินทร์
EP
1. ณัฎฐ์ธีร์ ฤกษ์สมโภชน์
2. วริทธิ์นันท์ โชคอนันต์คุณ
GSMP
3. ธนอรรถ สุขวงศ์
สวนกุหลาบรังสิต
GEP
1. ไหมพิมพ์ สุวรรณคัณฑิ
ศรีอยุธยาฯ
Gifted
1. ณภัทร แก้วอาษา
2. จิดาภา ขวัญชื่น
3. ธีระเดช ศีลบุตร
4. พิชามญชุ์ เจริญมณีสวัสดิ์
5. จุฑาทิพย์ รอดลอยทุกข์
6. อรรถนนท์ สุพรมอินทร์
7. ตรัย เทพยศ
8. ธรรมนิตย์ อัครภัทรานนท์
IEP
9. เมหรีน ไฮเดอร์
10. จิดาภา เพะพืช
11. ธนากร เทอดกิติวรางค์
12. สกุลยา มหาบุณย์
สุรศักดิ์มนตรี
GEP
1. อนาวิลธ์ ด่านสวัสดิ์
2. อติรัชย์ พรประสิทธิ์
3. ฐิติวัฒน์ เพิ่มศรีเดช
4. บุญญาพร ปรีชาวิบูลย์
5. ณัฐนภินทฑ์ หอพิบูลวิภาสุข
6. นัฐนรี ศรีมี
7. ศุภณัฐ วุฒิมนัสพงศ์
MEP
8. นัทธมน พิสิฐพิทยเสรี
ฤทธิยะวรรณาลัย
1. ปราชญา กิจยโภค STEM

หอวังนนทบุรี
1.ศิวาพัชร์ โพธิ์วิจิตร IP
สตรีวิทยา2
1. ณฐาภพ บุตรพรม ISM
2. ณัฐนรี โรจนากาศ EP
บดินทร์เดชา2
1. ศุภณัฐ ลิ้มสุรัตน์ Giftedวิทย์-คณิต
มัธยมประชานิเวศน์
ห้องสสวท
1. ณัฐวรรธน์ แดงจันทร์แก้ว
2. สุพิชชา รัชตโภคิน
3. ณัฐสลิน กุลเด็น
4. ประภวิษณุ์ วิริยะศิริกุล
5. ณิชชาวีณ์ เปรมะอิทธิวัฒน์
6. ฐิตาพร หงส์กฤษดากร
7. ภาวิต สุวรรณมณี
8. ณัฐภัสสร แพร่ภาษา
9. ปฏิญญา บุญสุข
10. ปทิตตา ช่อมะลิ
11. ณฐมน ชัยชาญ
12. กชพรรณ ศรแก้ว
13. อมลรดา จันฤาไชย
14. วรวีร์ ณัฐมหาธนานันท์
ห้องสองภาษา B.P.
15. ณิทชรพัฒน์ จิรากร
16. พิชญะ เอี่ยมสมุทร
17. ศุภกฤต แก้วธัญญานุกูล
มัธยมสาธิตฯวัดพระศรี
1. ปริชญา วีระอาชากุล
2. ณัฐชา ชนะสงคราม
3. ประภวิษณุ์ วิริยะศิริกุล
4. วีรวิชญ์ ลือฤทธิกุล
5. ปาณิสรา ใจชื่น
6. พิศวัศ จิรชัยพิพัฒน์
7. อรกัญญา นาคมูล
8. เขมจิรา ชินนิฑิกุล
9. ปุษยา จันทร์พิพัฒน์
10. ณัฐญดา เอียดคง
11. กวิน วิธิศิลป์
12. ทิพปภา ไทยทองหลาง
13. พิมพ์ชนก แซ่เตื้อง
14. ชวิน ปัณฑรางกูร
15. ธัญรดี คูหา
16. ณฐภัทร ธนวัฒโน
17. ณัฏฐนันท์ กัจฉปคีรินทร์
18. ดลกมล เลิศสกุณี
สำรอง
19. จุฑาทิพย์ รอดลอยทุกข์
20. ฐิตา กิจทวีสิน
21. ลักษณาพร ขำทอง
22. วินทวิชญ์ เจนบุญไทย
23. ภูรพี พิมจักร
24. ณัฐธัญ เสรีรมย์
25. ณัชชา มีบุญบรรจง
26. กัญญณัท ลือนาม
27. ธัญพร พุฒวันดี
วัดเขมาภิรตาราม
1. พนัฏฐกรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์
⚠️ชื่อตกหล่น/ร.ร.ไหนประกาศแล้วมีชื่อติดแจ้งมานะคะ

TEDET, O-net, Pre-Test

แนวข้อสอบ TEDET, O-net, PreTest โรงเรียนชื่อดัง

แนวข้อสอบแข่งขัน

แนวข้อสอบแข่งขันโครงการพิเศษ อาทิเช่น สสวท. , สมาคมคณิตศาสตร์ ฯ

ข้อสอบ/เฉลยเก่า เข้าศึกษาต่อ

แนวข้อสอบ เข้าศึกษาต่อ ม.1 โรงเรียนที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ฯ

บันทึกแห่งความทรงจำ

ภาพบรรยากาศแห่งความสุข บันทึกความทรงจำ