ระบบการเรียนแบบครูตุ่ย มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองเกินระดับชั้นเรียนที่โรงเรียน โดยคงเนื้อหาอยู่ในระดับที่ “พอเหมาะพอดี” ด้วยระบบการเรียนการสอน การให้คำแนะนำ โดยใช้ตัวอย่างที่มีอยู่ในแบบฝึกหัดและคิดวิธีหาคำตอบด้วยตนเอง ด้วยวิธีนี้จะช่วยพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือที่เรียกว่า “เรียนรู้ด้วยตนเอง” ต่อจากนั้น นักเรียนจะใช้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองจนเรียนก้าวหน้าเกินระดับชั้นเรียนที่โรงเรียนไปสู่เนื้อหาระดับที่สูงขึ้นและมีความยากมากขึ้น นอกจากนั้น ระบบการเรียนแบบครูตุ่ย มีเนื้อหาด้าน ระเบียบ/วินัยของการอยู่ร่วมกันในห้องเรียน สอดแทรกให้เด็กๆได้รับรู้การดำเนินชีวิตในสังคม

ดังนั้น ระบบการเรียนนี้ จึงทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ก้าวหน้าขึ้นไปจนสามารถค้นหาศักยภาพของตนเอง และพัฒนาความสามารถไปยังจุดสูงสุด ในขณะเดียวกัน เรายังคงมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาแบบฝึกหัดประกอบการเรียนและวิธีการสอนอย่างต่อเนื่อง 

 

ตารางทั้งปี67