186496824 4330008323711059 2975282110227157951 n

💐 ปี2564 ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ครูตุ่ย 🎉🎉

💚💗 ขอต้อนรับสู่รั้วสามเสน 💗💚

     ที่ 1,2 ESC

     ที่ 2,3 MSEP

     ที่ 1,3 EP

⭐️ สามเสนห้องเรียนพิเศษ ปี 2564    

     ESC 19 คน

     MSEP 12 คน

     EP 59 คน

💐 ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ครูตุ่ย 🎉🎉

สาธิตปทุมวัน

หลักสูตรปกติ
00696 ด.ญ. ณัฐธายน์ ทั่งทอง
01506 ด.ช. วัฒนณัฏฐ์ สุวรรณวุธ
01558 ด.ญ. นิลุบล เดชอนันต์
EPTS
90008 ด.ช. ปัณณวิชญ์ คงวุฒิปัญญา
90052 ด.ญ. คุณัญญา ประวิตรวงศ์
90106 ด.ญ. วรันณ์ธร กังสนันท์
90202 ด.ช. ณัฐพัชร์ มหาสิทธิวัฒน์

สาธิตประสานมิตร(ตามที่แจ้งมา)

1.ด.ญ. กิตติญา ประเสริฐสังข์
2.ด.ญ. คณสวรรณ จรสาย
3.ด.ญ. สาริสา นพแก้ว

สาธิตวัดพระศรี

1.ด.ช. วัฒนณัฏฐ์ สุวรรณวุธ
2.ด.ญ. อริสรา ธรรมกันหา
3.ด.ญ. วริศรา ไม้อุดม
4.ด.ช. ณมน ดารามาศ
5.ด.ญ. อารยา กิตติศาสตรา
6.ด.ญ. สุธนี สุธรรมพิทักษ์
7.ด.ช. ภูริพงษ์ ศรีวนิชย์
8.ด.ญ. ชลธเนติ์ พรนิมิตรธรรม
9.ด.ญ. บัวณิชา วิจิตรกุล
10.ด.ช. วงศธร เขียนเขต
11.ด.ญ. อภิญญา สุวรรณศรี
12.ด.ช. จุตติชัย ไกรภัทรพงศ์
13.ด.ช. ทักษ์ดนัย นวลขลิบ
14.ด.ญ. ณัฏฐ์นรี มาลัยวงศ์
15.ด.ช. ปีติ สุพัฒฑา
16.ด.ช. ปุญณภัส เกิดมาลัย
17.ด.ช. ภรัณยู กาญจนสุธรรม
สำรอง
18.ด.ช. ทันกฤต วีระวรรณ(2)
19.ด.ช. บุรัสกร ปลอดภัย(28)
20.ด.ญ. นิษฐกานต์​ เป็งวันทา(39)
21.ด.ญ. ขวัญชนก ลิ่มอรุณ(40)

จุฬาภรณ์ ปทุมธานี

64. 0111218 เด็กหญิง อรพรรณ หล้าสิงห์
69. 0111227 เด็กหญิง ณัฐนพิน เกตุทอง
ส20 0111148 เด็กชาย วงศธร เขียนเขต
ส22 0111001 เด็กหญิง กิตติญา ประเสริฐสังข์
ส49 0111174 เด็กหญิง อริสรา ธรรมกันหา
ส56 0111174 เด็กชาย อรรถพันธ์ จิรากร
ส57 0111247 เด็กหญิง วริศรา ไม้อุดม
ส68 0111117 เด็กชาย พันฤทธิ์ อยู่ถิ่น
ส70 0111229 เด็กหญิง ณำพาสุข คำภาศรี
ส81 0111060 เด็กชาย ณมน ดารามาศ
ส109 0111144 เด็กชาย รัฐนนท์ ประทุมสังข์
ส110 0111143 เด็กชาย รัชพล มโนรส
ส120 0111181 เด็กหญิง อินทิรา ปรุงเกียรติ

สวนกุหลาบ

GATE
1. ด.ช. ธีรวิทย์ โรจน์พรประดิษฐ์
2. ด.ช. กิตติพิชญ์ ศลกิจวาณิชย์กุล

บดินทร์เดชา

1. ด.ญ. อาภรณ์ภัทร์ เสียงหลาย - คณิต

สตรีวิทยา

1. ด.ญ. รมิตา ไตรภพภูมิ - EP

โยธินบูรณะ

SMP
1. ด.ญ. ปุญรวิภา ภิญโญผล
2. ด.ช. กฤตเมธ พรรณราย
3. ด.ช. ปรชัช ศรีประทุม
EP
4. Ms. Rujravee Bunchublarp
5. Mr. Pich Poomkruawan
6. Ms. Rujravee Bunchublarp
7. Ms. Kanasswan Jomsay
8. Ms. Papichaya Tuanpusa
9. Mr. Ratthasat Kamoldejdecha

หอวัง

GIFTED
1.ด.ญ. ทักษพร งามสมทรัพย์
2.ด.ช. อรรถพันธ์ จิรากร
3.ด.ญ อริสรา ธรรมกันหา
4.ด.ช. นิธินันท์ จันทร์ศิริกิจ
5.ด.ช. ปวีณ คณารักษ์สันติ
6.ด.ญ. จอมขวัญ ทองประดิษฐ์
ดนตรี
7.ด.ญ วรรณฉัตร กวีรัตเชวง
8.ด.ญ. ศรีรักกัญ แย้มมีศรี

สุรศักดิ์มนตรี

GEP
1. ด.ช. สุภเวช เพชรขวัญ
2. ด.ญ. ภาศุทธา คุณอมรศรีวงศ์
3. ด.ญ. พุฒิประภา เถินมงคล
4. ด.ญ. ตฤษณาพร คุ้มฉายา
5. ด.ช. ปัณณวัฒน์ อินคุ้ม
6. ด.ช. อารยะ พรรณเชษฐ์
MEP
7. ด.ช. นาวิน ถาวร
8. ด.ญ. ณัฐณิชา สิงห์ป้อง

ศรีอยุธยา

IEP
1.ด.ญ. นนลณีย์ วงศ์เธียรธนา
2.ด.ช. นรภัทร์ วิศิษฐชัยชาญ
3.ด.ช. จิรภัทร คงกิจนันท์
4.ด.ญ. ปริยากร กุยแก้ว
5.ด.ญ. สุพิชญา กุลเผือก
6.ด.ช. ธีรภัทร สัยยะสิทธิ์พานิช
GIFTED
7.ด.ช. อัครชัย ขวัญชื่น
8.ด.ญ. ณัฐกฤตา ผลิใบ
9.ด.ช. ณัฐพนธ์ นาคผล
10.ด.ญ. ลภัสรดา โพธิ์งาม
11.ด.ญ. ลาภิสรา โพธิ์งาม
12.ด.ช. ธนา แสงกระจ่าง
13.ด.ช. ณัฐภูดิส พัดแดง
14.ด.ญ. ชาลิสา ปิ่นโพธิ์
15.ด.ญ. ลักษิกา อรรถศิริ
16.ด.ช. ชลิต สร้อยคำหล้า
17.ด.ญ. พิชญาภา มิลินทางกูร
18.ด.ช. ธนัช จันทร์เที่ยง
19.ด.ญ. แพรวรรณ ปานทองหลาง
20.ด.ญ. ปุณยวีร์ วงษ์นารา
21.ด.ญ. ณิชาภา เนียมขุนทด

🎉🎉ยินดีกับเด็กๆด้วยค่ะ
💚💗 ขอต้อนรับสู่รั้วสามเสน 💗💚

   ที่ 1 , 3 ในเขต

   ที่ 3 , 5 นอกเขต

  ⭐ สามเสนห้องเรียนปกติ

     ในเขต 61คน

     นอกเขต 40 คน

     เงื่อนไข 14 คน 

🎊ประเภทห้องเรียนปกติ🎊

⭐ สวนกุหลาบ
1. ด.ช. ดนย์สฤษฏิ์ จำรูญนุรักษ์ นอกเขต ที่84

⭐ สตรีวิทยา
1. ด.ญ. ภควรรณ เจริญชัย นอกเขต ที่144
2. ดญ. ศิริวิมล ชนนิยม นอกเขต ที่144157

⭐ บดินทร์เดชา
1. ด.ญ. ณัฐณิชา ฐิติภัทรยรรยง ในเขต ที่50
2. ด.ญ. พรชนก วิชัยดิษฐ์ ในเขต ที่24
3. ด.ญ. อรอริสรา แสงสว่าง นอกเขต ที่84
4. ด.ญ. ฐานิยา ลี นอกเขต ที่146
5. ด.ญ. อชิรญา คาวินวิทย์ นอกเขต ที่154
6. ด.ญ. ชาติญา ท้าวสัน นอกเขต ที่176

⭐ โยธินบูรณะ
1. ด.ญ. พิมพกานต์ สมจินตนา นอกเขต ที่1
2. ด.ช. จักริน งามธนาคม นอกเขต ที่4
3. ด.ญ. นภัษรินทร์ เซ้ง นอกเขต ที่94
4. ด.ช. ทนุธรรม ธนูพันธ์ ในเขต ที่96

⭐ หอวัง(ลำดับตามเลขประจำตัวสอบ)
1. ด.ญ. จิตรพัสตร์ รัตนสุวรรณ นอกเขต ที่2
2. ด.ญ. สุปรียา พันธุ์วิไล นอกเขต ที่13
3. ด.ญ. อัยย์ พ่วงทรัพย์ นอกเขต ที่100
4. ด.ช. สุกนต์ธี ธรรมาไชย นอกเขต ที่106
5. ด.ช. อัศวิทย์ อัศวพันธา นอกเขต ที่ 33
6. ด.ญ. ปวริศา พึ่งพรหม นอกเขต ที่172
7. ด.ญ. ธัญพร ศรีมูล นอกเขต ที่175
8. ด.ช. ณัฐพัชญ์ ศรีโชติวิทย์ นอกเขต ที่ 177
9. ด.ญ. ณัฐธยาน์ ชูใหม่ นอกเขต ที่234
10. ด.ญ. ณัฐณิชา สุกทอง นอกเขต ที่242
11. ด.ช. สุพีรณัฐ ทึงขำ ในเขต ที่58
12. ด.ญ. จิตญาณินท์ กลัดแก้ว ในเขต ที่70
13. ด.ช. ฐิติพัฒน์ นทีประสิทธิพร ในเขต ที่161
14. ด.ช. ศิวกร พูลสวัสดิ์ ในเขต ที่168
15. ด.ญ. อภิศญา พุกกะรัตน์ ในเขต ที่182
16. ด.ญ. กุลประภัสสร์ กุลจิตติชุติพร ในเขต ที่198
17. ด.ช. ปวิชปัณฑรีย์ พึ่งรัศมี ในเขต ที่204

⭐ สวนกุหลาบ นนทบุรี
1. ด.ช. ภัฎ กอสุราษฎร์
2. ด.ช. วิศิษฐ์พล เหง้าพรหมมินทร
3. ด.ช. พงศ์พิช พฤฒิพิบูลธรรม

⭐ ศรีอยุธยา
1. ด.ช. พจน์ชาณร ขำวงษ์
2. ด.ช. ภาคภูมิ สถิตย์สุข

⭐ สุรศักดิ์มนตรี
1. ด.ช. ญาณวุฒิ แร่วงค์คต
2. ด.ญ. ปภาวรินทร์ สืบเสน
3. ด.ช. อารยะ พรรณเชษฐ์
4. ด.ญ. ศศิทา มาดา
5. ด.ญ. ศรีรักกัญ แย้มมีศรี
6. ด.ญ. ณัฏฐณิชา คลังโภคาพิทักษ์

⚠️รายชื่อตกหล่น/รร.อื่น เพิ่มเติม แจ้งมาด้วยนะคะ
อัพเดท 25/5/2564 

TEDET, O-net, Pre-Test

แนวข้อสอบ TEDET, O-net, PreTest โรงเรียนชื่อดัง

แนวข้อสอบแข่งขัน

แนวข้อสอบแข่งขันโครงการพิเศษ อาทิเช่น สสวท. , สมาคมคณิตศาสตร์ ฯ

ข้อสอบ/เฉลยเก่า เข้าศึกษาต่อ

แนวข้อสอบ เข้าศึกษาต่อ ม.1 โรงเรียนที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ฯ

บันทึกแห่งความทรงจำ

ภาพบรรยากาศแห่งความสุข บันทึกความทรงจำ