รายชื่อนักเรียนที่เรียนพิเศษกับครูตุ่ยสอบผ่าน มัธยมปีที่ 1 ปี 2554 ภาคปกติ

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย - ประเภทนักเรียนทั่วไป
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
คะแนน120
สอบได้เป็นลำดับที่
1.
ด.ญ. รัตนาภรณ์ สุขเสาววิมล (พลอย)
ไผทอุดมศึกษา
94
2
2.
ด.ช. พรหมจินดา หัตถการุณย์ (มาร์ท)
เศรษฐบุตรอุปถัมภ์
86
8
3.
ด.ช. อภิวิชญ์ ประสิทธิการกุล (โยเซฟ) พญาไท
84
13
4.
ด.ช. ชัยพร อุทารสกุล (ตั้ว)
ไผทอุดมศึกษา
84
15
5.
ด.ญ. ตวงพร เสนไสย (ป้อน)
สวนบัว
84
16
6.
ด.ช. ภาณุพงศ์ ฟองทา (บีม)
นฤมลทิน ธนบุรี
82
24
7.
ด.ช. จิรสิน อ่วมวงษ์ (แจม)
อนุบาลสามเสน
82
27
8.
ด.ญ. ร่มเกศ ตระกูลรังสี (ไข่มุก)
โชคชัยรังสิต
81
31
9.
ด.ช. กฤตยชญ์ แต้เจริญไชย (ปอ) ประชานิเวศน์
80
32
10.
ด.ช. จิรกิตติ์ แกล้วทะนงค์ (เพชร)
สวนบัว
80
33
11.
ด.ญ. ภัณฑิลา เลิศชาคร (ขนุน)
ราชินีบน
80
37
12.
ด.ช. กนกภัทร จินะณรงค์ (ลีโอ)
อมาตย์กุล
79
42
13.
ด.ญ. ปราณปรียา กาญจนโพธิ์ (ปราณ)
อนุบาลสามเสน
79
44
14.
ด.ช. พสิษฐ์ หาญกิจพงษ์พันธ์ (นัด)
อนุบาลสามเสน
78
50
15.
ด.ช. ปฏิวัติ สังข์ทอง (บราว์)
พญาไท
78
53
16.
ด.ช. เธียร อุรเคนทร์ (เธียร)
พระหฤทัยดอนเมือง
78
54
17.
ด.ช. อริยวัฒน์ เนตรอัมพร (โยโย่)
ชลประทานวิทยา
78
57
18.
ด.ช. ไำกรวี เกียรติไกรวัลศิริ (วี)
ไผทอุดมศึกษา
77
58
19.
ด.ญ. ณัฐชาวรรณ สุทธิตังกวิเชียร
77
60
20.
ด.ญ. วรัญญา ล้อมวงษ์ (เบส)
พญาไท
77
61
21.
ด.ช. รวิชญ์ หร่ายลอย (ปาล์ม)
กุมุทมาส
77
63
22.
ด.ญ. พิชามญชุ์ ทักษิณาวงศ์ (พิม)
ซางตาครู้สคอนแวนท์
77
64
23.
ด.ญ. ธันยพร กองศีล (เฟิร์น)
สารสาสน์วิเทศสายไหม
77
65
24.
ด.ช. เมธา ชิงชัยมณีศรี (เมธา)
ไผทอุดมศึกษา
77
67
25.
ด.ช. ภูริณัฐ หนักแน่น
77
70
26.
ด.ช. ปรานต์ กาญจนะโภคิน (แมททิว)
อรรถมิตร
76
75
27.
ด.ช. จิตบุณย์ สัคคะนายก (ภู)
แสงโสม
76
79
28.
ด.ญ. รินรดา แป้นอุดม (เก้า)
แย้มสอาด
76
80
29.
ด.ช. อรุษ ฤทธิรัตน์ (ภู)
ไผทอุดมศึกษา
76
82
30.
ด.ช. ชุติชัย คะชา (เก่ง)
ไผทอุดมศึกษา
76
85
31.
ด.ช. นิติธร ปัญชนิตย์กุล (เซฟ)
พญาไท
75
89
32.
ด.ช. ชลันธร ภัทรเดชากุล (บิ๊ก)
ประชานิเวศน์
75
92
33.
ด.ช. ธีรธัช บัวมี (กร)
แสงโสม
75
93
34.
ด.ช. ปณัย ไชยกุลวัฒนา (ตั้ม)
แสงโสม
75
94
35.
ด.ช. ชลรังสี โกมารกุล ณ นคร (พี)
สวนบัว
75
99
36.
ด.ช.วุฒิภัทร เจริญกิจสุพัฒน์ (วิน)
ไผทอุดมศึกษา
74
100
37.
ด.ช. อริยวัฒ เพชรรัตน์ (โอ๊ะโอ๋)
ไผทอุดมศึกษา
74
103
38.
ด.ช. ธารินทร์ กิตติธรกุล (โย)
สารสาสน์วิเิทศบางบัวทอง
74
108
39.
ด.ญ. ศศิภา โล่ห์จินดา (พันซ์)
อนุบาลสามเสน
74
110
40.
ด.ช. กฤต ห้าวเจริญ (โตน)
อัมพรไพศาล
74
111
41.
ด.ช. ปราบศึก สุขัคคานนท์ (ปราบ)
ประชานิเวศน์
74
115
42.
ด.ช. พากร ส่องแสงแก้ว (กร) ไผทอุดมศึกษา
74
116
43.
ด.ญ. เพ็ญประไพ มะยมรัฐ (มาริจัง)
พิชญะศึกษา
74
117
44.
ด.ช. ธีรพงษ์ อนุรพันธ์ (เติร์ด)
ไผทอุดมศึกษา
73
118
45.
ด.ญ. ณฬานภากาญ กาญจนกันทร์  
73
119
46.
ด.ญ. ณิชากร   มะกรครรภ์ (ว่าน) สาธิตลอออุทิศ
47.
ด.ช. ธนบดี   ธรรมสโรช (แบงก์) อนุบาลสามเสน    
48.
ด.ญ. วรรณภาวีย์   บุญเขื่อง      
49.
ด.ช. ชัชสรัญ   บุญเจริญกิจ (เต้)      
50.
ด.ช. ปพนธีร์   กิตติคุโณกรณ์ (เจสซี) เทพสัมฤทธิ์วิทยา    
51.
ด.ช. ภูริณัฐ   ปฐมมาณิศ (ณัฐ) ไผทอุดมศึกษา    
52.
ด.ช. เมธิชัย   พูลเพิ่ม (เมล) พญาไท    
53.
ด.ช. ณัฐชัย   เสียมไหม (ดิกส์) พญาไท    
54.
ด.ช. กรวิชญ์   วิมลมนัส (โอ๊ต) ยอเซฟอุปถัมภ์    
55.
ด.ญ. อาทิตยา   ทิพาเสถียร (เกรซ) ไผทอุดมศึกษา    
56.
ด.ช. พิชญตม์   ธนาบริพัฒน์ (สแตมป์) แสงโสม    
57.
ด.ช. ณัฐดนัย   ไชยสระแก้ว (กรณ์) สาธิตสวนสุนันทา    
58.
ด.ช. คึกพงษ์ แปลงประสพโชค (แจม)
ไผทอุดมศึกษา
   
59.
ด.ญ. พิมลมาศ โพธิ์ทอง (เปรย)
ไผทอุดมศึกษา
   
60.
ด.ช. ดนุสรณ์ พิมพ์ช่างทอง (ตูน) พิชญะศึกษา    
61.
ด.ญ. ภารณี ศิริภรรค์ (บ๋อมแบ๋ม) ประชานิเวศน์    
62.
ด.ช. พชรพล นกอยู่ (อิ้งค์) อนุบาลสามเสน    
63.
ด.ญ. ปริตาภา ถมังรักษ์สัตว์ (มิ้น) สวนบัว    
64.
ด.ช. พุทธินันท์ เงินมูล (ไอซ์) อนุบาลสามเสน    
65.
ด.ช. ธัชพงศ์ อนันต์พิพัฒน์ (ฟอส) มารีวิทยา    
66.
ด.ช. พสิษฐ์ พันธ์พานิช (เหมือง) อนุบาลนนทบุรี    
67.
ด.ช. ภัคพงษ์ ประทีปอุษานนท์      
68.
ด.ญ. อาทิมา ลียะวณิช (เอ๋ย) สาธิตละอออุทิศ    
69.
ด.ญ. สิริปรีญา นุตกำแหง (เฟรนซ์) ไผทอุดมศึกษา    
70.
ด.ช. ดนุสรณ์ สุวรรณสุขสันติ (โอ๊ต) พญาไท    
71.
ด.ช. ธน นิ่มถาวร (อันดา) อนุบาลสามเสน    
72.
ด.ช. ธัมม์สันติ์ มณีรัตน์ (บี) พญาไท    
73.
ด.ญ. ประภานิช อมรวิสิทธิ์กุล (อั๋งเปา) แสงโสม    
74.
ด.ญ. นภัสกร ดวงอินทร์ (ปุ๊กปิ๊ก) พันธะวัฒนา    
75.
ด.ญ. อิศราภรณ์ ปะระตะโก (เมย์) ประชานิเวศน์    
76.
ด.ช. ศักดิพงศ์ ไชยพลบาล (ปอย) พันธะวัฒนา    
77.
ด.ญ. ทองพันชั่ง ขันทอง (มัดหมี่) สาธิตละอออุทิศ    
78.
ด.ญ. กัลยดา เลี้ยงมั่น (ชมพู่) อนุบาลสามเสน    
79.
ด.ช. ธนากร เพิ่มพล (มารค์) ฤทธิยะวรรณาลัย    
80.
ด.ช. ภูมิ รอดเชื้อ (ตั้ม) ไผทอุดมศึกษา    
81.
ด.ช. สิรวิชญ์ จันทร์ฉ่อง ราชวินิต    
       
       
       
 
จำนวนผู้มาสมัครสอบ 580 คน
คะแนนสูงสุด
95
 
คะแนนต่ำสุด
73
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย - ประเภทในเขตพื้นที่
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
คะแนน120
สอบได้เป็นลำดับที่
1.
ด.ช. พัสกร เริ่มอุดมเกียรติ (แชมป์)
ศรีวิกรม
72
1
2.
ด.ช. กษิดิศ กำจัดภัย (ภูมิ)
สวนบัว
72
2
3.
ด.ญ. ศุภิกา สถิตยุทธการ (แบม) สาธิตมศว.ประสานมิตร(ประถม)
71
4
4.
ด.ช. ชยานันท์ สำเภาเจริญ (ภีม)
สาธิตละอออุทิศ
71
5
5.
ด.ญ. นภิสา เชิดธรรม (แป้งจี่)
ฉัตรวิทยา
71
6
6.
ด.ช. ธนวิชญ์ นาคบุรี (อินดี้)
ประชานิเวศน์
70
8
7.
ด.ช. สุภชีพ จันทโชติ (ปั้น) สวนบัว
69
10
8.
ด.ช. พุฒิเมธ เมธารมณ์ (แทน)
สวนบัว
68
13
9.
ด.ญ. สรัลชนา ด่านไทยวัฒนา (ไนซ์)
อนุบาลสามเสน
68
14
10.
ด.ญ. ณัฐนพิน ปั้นจันทร์หอม (ป่านแก้ว)
ปัญจทรัพย์
68
15
11.
ด.ช. ศุทธิพงศ์ ดาลาด (ฟร้องซ์)
ปัญจทรัพย์
68
16
12.
ด.ญ. พรปวีณ์ เวทยาวงศ์ (เฟิร์น)
อนุบาลสามเสน
68
18
13.
ด.ช. สารัช ชุณหะนันทน์ (กีตาร์)
ราชวินิต
67
21
14.
ด.ญ. ธิดาพร พรมภักดี (แหม่ม)
พญาไท
66
24
15.
ด.ช. ศุภพล พันธุ์หิม (อิ้งค์) พญาไท
66
25
16.
ด.ช. กฤตภัค วงศ์ศิริ พญาไท
66
26
17.
ด.ช. กฤตณัฐ สันทัดรบ (นนท์)
พันธะวัฒนา
66
30
18.
ด.ช. พชร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (เต้)
พันธะวัฒนา
65
31
19.
ด.ช. ธนพัฒน์ ชัยวิวรรธน์ (แบงก์)
อรรถมิตร
65
33
20.
ด.ญ. นันท์นภัส ยี่สุ่นเทศ (มีน)
แสงโสม
65
34
21.
ด.ญ. ฐิติสา มุ่งพาลชล (พลอย)
สาธิตละอออุทิศ
65
37
22.
ด.ญ. แทนรัก ศรีจันทร์ (แนน)
พญาไท
64
38
23.
ด.ญ. จิตรา โพทิพยวงศ์ (จิฟฟี่)
พญาไท
63
39
24.
ด.ญ. ชลดา อรัญเจริญวัฒน์ (พลอย)
เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
61
48
25.
ด.ช. ศุภชัย ถนอมวงษ์ (โอ๊ต)
ไผทอุดมศึกษา
61
51
26.
ด.ช. พศวีร์ แสงโยนารถ
61
53
27.
ด.ญ. ณัฐพร เรืองรุ่ง (น้อยหน่า)
อนุบาลสามเสน
61
54
28.
ด.ช. กิตติ์บดี มณีส่งศรี (บูม)
อนุบาลสามเสน
61
56
29.
ด.ช. เอกธนัช แสงเพชร (เวฟ)
อนุบาลสามเสน
59
61
30.
ด.ช. ธรรมนูญ หนูฤทธิ์ (หมี)
สวนบัว
59
64
31.
ด.ญ. ปูริดา ยังมีสุข
59
66
32.
ด.ญ. ชัญญากร เพียรสกุล (กิ๊ง)
เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
58
69
33.
ด.ช. พีรวุฒิ คดภูธร (อั๋น)
57
71
34.
ด.ช. ภูมินทร์ ไพฑูรย์รังสฤษดิ์ (เฟรม)
อนุบาลสามเสน
57
74
35.
ด.ช. ณพวรรษ แก้วพุดซา (ณพ)
อนุบาลสามเสน
56
76
36.
ด.ช. เอกอดิศัย อุดมทรัพย์
อำนวยศิลป์
56
78
37.
ด.ญ. บุณยานุช คงทน
56
79
38.
ด.ญ. ญานิกา ทักษาดิพงษ์ (ฟร้องซ์) อนุบาลสามเสน
55
81
39.
ด.ช. กันต์ ปั้นแววงาม
เบญจมบพิตร
54
83
40.
ด.ช. รวิภาส วงศ์สุคนธ์ชาติ(เอเซีย)
54
90
41.
ด.ญ. พิชญา คำมงคล (เคาน์เตอร์)
อนุบาลสามเสน
54
91
42.
ด.ช. ธิติพัทธ์ ธิติไชยพัฒน์ (เจมส์)
ไผทอุดมศึกษา
53
93
43.
ด.ญ. ศุภิสรา เบญจาศุภวรรณ (วิ)
สวนบัว
53
95
44.
ด.ช. ภาณุรัตน อำนวยพล (แอลม่อน)
สวนบัว
52
100
45.
ด.ญ. ณิรัณญาณ์ ศรีละวรรณโณ(อิค)
สวนบัว
51
105
46.
ด.ญ. ภาพร ลิ่มศิลา (ต้นข้าว)
สาธิตละอออุทิศ
50
107
47.
ด.ญ. รวิสรา วงศ์เศรษฐศิริ  
50
108
48.
ด.ช. จิรกิตติ์ หาญใจไทย (กีตาร์)
อนุบาลสามเสน
49
110
49.
ด.ญ. ศุภิสรา จุฑาธรรมพิทักษ์
49
111
50.
ด.ช. กันตพงศ์ ว่องไวเจริญศิริ (ต้า)
อนุบาลสามเสน
49
112
51.
ด.ช. ศุภกร แสงจันทร์ (โอเว่น)
ราชวินิต
49
114
52.
ด.ญ. จุฑามาศ พ่วงขุมทรัพย์ (ฝ้าย)
ราชวินิต
49
115
53.
ด.ญ. คณาอิส สุรพันธ์ไพโรจน์ (โจ)
พระหฤทัยดอนเมือง
48
117
54.
ด.ญ. วิชชุดา พระวิสัตย์
48
119
55.
ด.ญ. ชญาดา เหลืองศิริรังษี
48
120
  จำนวนผู้มาสมัครสอบ 187 คน คะแนนสูงสุด
72
 
    คะแนนต่ำสุด
48
 
โรงเรียนสวนกุหลาบ
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
คะแนน800
ลำดับที่
1.
ด.ช. ศักดิพัฒน์ เจริญสินทวีกุล (แจ๊คกี้) สาธิตละอออุทิศ
388
ในเขต 21
2.
ด.ช. บูชิต บาลทิพย์ (ไทเกอร์) ราชวินิต
288
ในเขต 78
3.
ด.ช. ปัณณวัฒน์ ศรีมูล (นุกส์) พระหฤทัยดอนเมือง
462
นอกเขต 80
4.
ด.ช. ชัชนันท์ อาทร (ไผ่) ราชวินิต
436
นอกเขต 138
         
โรงเรียนโยธินบูรณะ
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
คะแนน160
ลำดับที่
1.
ด.ช. สิปปกร สินัฐฎา  
122
ในเขต 1
2.
ด.ญ. ชนิษฐา ข่าทิพย์พาที  
88
ในเขต 13
3.
ด.ช. เจษฏางค์ ไทยเขียว  
88
ในเขต 15
4.
ด.ญ. พรนัชชา เอี่ยมสะอาด  
85
ในเขต 18
5.
ด.ช. ธนาธิป อิ่มมาก  
70
ในเขต 43
6.
ด.ช. ปฐมชัย ปุ่นบุญห้อม  
60
ในเขต 86
7.
ด.ญ. ฉัตรมณี ไตรสนธิ  
110
นอกเขต 10
8.
ด.ญ. ณิชกานต์ ภัคไพริน  
104
นอกเขต 21
9.
ด.ช. วริศ ฉันทเนรมิตร  
102
นอกเขต 24
10.
ด.ช. ศุภฤกษ์ บุญเพ็ง  
102
นอกเขต 29
11.
ด.ญ. สิริกัลยา ศรีแวงเขต  
101
นอกเขต 33
12.
ด.ญ. พิชญ์สินี ภู่ระหงษ์  
100
นอกเขต 35
13.
ด.ช. อภิวิชญ์ พานิชเจริญ  
100
นอกเขต 36
14.
ด.ญ. ศรัญย์พร วงศ์เกษตรชัย  
94
นอกเขต 68
15.
ด.ช. ศุภกฤต ภู่ประสิทธิ์ฤทธิ์  
93
นอกเขต 71
16.
ด.ญ. ทอแสง มีชูมิตร  
93
นอกเขต 80
17.
ด.ช. ณัฐวริศร์ เดชานุกูลกิจ  
92
นอกเขต 91
18.
ด.ช. ปฐมพงศ์ พุฒสกุล  
90
นอกเขต 104
19.
ด.ช. รัชชานนท์ ขาวผ่อง  
88
นอกเขต 123
20.
ด.ช. ธัชพล คำมี  
87
นอกเขต 133
21.
ด.ช. กรณ์รัฐ เกิดชื่น  
83
 
     
โรงเรียนหอวัง
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
 
หมายเหตุ
1.
ด.ญ. วริศรา ไชยชาย     ในเขต
2.
ด.ญ. วิรากานต์ สาระสิทธิ์     ในเขต
3.
ด.ญ. พัชรนนท์ เมธีธรรมาภรณ์     ในเขต
4.
ด.ช. ภัทรพล พลตะคุ     ในเขต
5.
ด.ช. ฉัตรธรรม สุขเสมอ     ในเขต
6.
ด.ช. ดนัทธ์ สระวาลี     ในเขต
7.
ด.ญ. ณัฐชลัยย์ จุลศิริวัฒนกุล     ในเขต
8.
ด.ช. วงศกร บุตรศรีคุ้ย     ในเขต
9.
ด.ช. ทยุตธร โพธิ์เที้ยม     ในเขต
10.
ด.ช. ชินทัช บัญฑิต     นอกเขต
11.
ด.ช. พฤทธิ์ ตันเจริญ     นอกเขต
12.
ด.ญ. ปุณณมา ปรีชาภรณ์     นอกเขต
13.
ด.ช. ณภัทร ตั้งจิตรเจริญ     นอกเขต
14.
ด.ญ. ศุจินธร พจน์เอกพงศ์     นอกเขต
15.
ด.ญ. กาญจน์หทัย รมยาคม     นอกเขต
16.
ด.ช. ศักดิ์สิทธิ์ พานิชการ     นอกเขต
17.
ด.ญ. พราวรวี เสพธรรม     นอกเขต
18.
ด.ญ. วันปิติ สงวนงาม     นอกเขต
19.
ด.ช. ภัทรพงษ์ อินทับทิม     นอกเขต
         
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
 
หมายเหตุ
1.
ด.ญ. ปาณิสรา อมรรุ่งโรจน์ (ใบปอ) พิชญะศึกษา   ในเขต
2.
ด.ช. ปฏิพัทธ์ นิ่มเจริญ (ปัน) อมาตกุล   ในเขต
3.
ด.ช. วีรภัทร โนอินทร์ (ภูมิ) พระหฤทัยดอนเมือง   ในเขต
4.
ด.ช. จิณณวัตร วงศ์จตุรักษ์     ในเขต
5.
ด.ญ. ฑิตยา องสุพันธ์กุล (พราว) แสงโสม   ในเขต
6.
ด.ช. อธิวัฒน์ เจริญวิศาล (เอิ๊ก) แสงโสม   นอกเขต
7.
ด.ช. ทศพร อินทรอำนวย (ไกด์) เวฬุวนาราม   นอกเขต
8.
ด.ช. ปัญญาวัฒน์ ธนอารยกุล (ซัน) ประชานิเวศน์   นอกเขต
7.
ด.ญ. สุชัญญา ทรายมูล ประชานิเวศน์   นอกเขต
       
โรงเรียนอื่นๆ
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
สอบติด
 
หมายเหตุ
1.
ด.ญ. วาริน เชี่ยววัฒนะกุล สตรีวิทยา   ในเขต
2.
ด.ญ. ปราณประอร ปัทมะสุคนธ์ สตรีวิทยา   นอกเขต
3.
ด.ญ. ภิญญ์ธิรา บำรุงสิน สตรีวิทยา   นอกเขต
4.
ด.ช. ณัฐพจน์ อร่ามรณชิต บดินทร์เดชา   ในเขต
5.
ด.ช. ยศพล ใจภักดี เทพศิรินทร์   นอกเขต
6.
ด.ญ. สาธนี โลยะวัฒนานันท์ สารวิทยา   นอกเขต ลำดับที่ 1
7.
ด.ช. ชาญคณิต น้อยเต็ม สารวิทยา   นอกเขต ลำดับที่ 15
8.
ด.ญ. ณิศรา สัมปชัยญะสถิตย์ สารวิทยา   นอกเขต ลำดับที่ 20
9.
ด.ญ. ธนภรณ์ สบายพร ศรีอยุธยา   นอกเขต
10.
ด.ญ. ญาณภา ศรีนวลชาต ศรีอยุธยา   นอกเขต
11.
ด.ช. รัชชานนท์ ชาญหัตถกิจ ศรีอยุธยา   นอกเขต
12.
ด.ญ. กรชนก บัวบาน ศรีอยุธยา   นอกเขต
13.
ด.ญ. น้ำเพชร ปิยะคง ศรีอยุธยา   นอกเขต
14.
ด.ญ. เกศชญา ทองแดง ศรีอยุธยา   ในเขต
15.
ด.ญ. โยษิตา เหลี่ยมทน ศรีอยุธยา   ในเขต
16.
ด.ช. วรวุฒิ คงทอง ศรีอยุธยา   ในเขต
17.
       
18.
       
19.
       
20.
       
       
       
       
   
**สอบติดที่ไหนแจ้งมาได้นะค่ะ**
   
Up date 24/03/54 *By P'Kob*