รายชื่อนักเรียนที่เรียนพิเศษกับครูตุ่ยสอบผ่าน มัธยมปีที่ 1 ปี 2553
โครงการ Gifted และ English Program (EP)


โครงการ Gifted
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
คะแนน
1.
ด.ญ. ชนิตา  ทับทอง   ปัญจทรัพย์ 
83
2.
ด.ญ. ศิวพร  จิตรกรวรสกุล     พันธวัฒนา 
78
3.
ด.ญ. สุพิชฌาย์  สุวรรณดี     พญาไท
76
4.
ด.ญ. ณภัทรสิริ  วัฒนเสริมกิจ  ประชานิเวศน์
75
5.
ด.ญ. สุภิดา  อึ้งอร่าม      แสงโสม
75
6.
ด.ช. อิทธิพัฒน์  สาธุกุลศานต์  เซนฟรังก์(เมืองทอง)
74
7.
ด.ช. เดชารัชต์  ปานคง  พญาไท
74
8.
ด.ช. กานต์  สีนวลสุข  ธัญวิทย์
73
9.
ด.ช. ณภัทร  สงวนศักดิ์ภักดี   ราชวินิต
73
10.
ด.ช. โสภณ  รินแก้ว   ไผทอุดมศึกษา
73
11.
ด.ช. รัชชานนท์  พรมงคลสุข  อรรถมิตร
71
12.
ด.ช. ธนภัทร  จุฑาวรรธนะ  อนุบาลสามเสนฯ
70
13.
ด.ญ. รศิ  พิจิตรศิริ  พิชญะ
68
14.
ด.ช. ชนาธิป  บุญพะเนียด  พญาไท
68
15.
ด.ช. รัตน์พงษ์  ปราโมช ณ อยุธยา  เรวดี
68
16.
ด.ญ. ณัฐวรรณ  จิรอนุพงศ์  อนุบาลนนทบุรี
67
     
โครงการ English Program
1.
ด.ช. ศาศวัต  ศุทธาวุฒิวงศ์  อนุบาลสามเสน 
142
2.
ด.ช. พีรพล  จันทุรัตน์  โสมาภา 
140
3.
ด.ช. พัทธดนย์  บุญอำไพไชยกุล  อรรถมิตร 
136
4.
ด.ช. วรุตม์  กาญจนวิกัย  
133
5.
ด.ญ. มนัญญา  อ่างแก้ว  ราชินีบน
132
6.
ด.ญ. มนัสกมล  สถิรกุล  อำนวยศิลป์
131
7.
ด.ญ. เพชรรพี  พิมลภัทรกุล  แย้มสะอาดรังสิต
129
8.
ด.ญ. ปริชญา  เบญจมิตร  แสงโสม
128
9.
ด.ช. พิสิฐพงศ์  เกียรติกมลวงศ์   
126
10.
ด.ช. ภานุพงศ์  วิริยะสืบพงศ์  อัสสัมชัญ (สมุทรปราการ)
125
11.
ด.ญ. เวธนี  โรจนศิริวณิชย์  วัฒนาวิทยาลัย
125
12.
ด.ช. วิญญ์  ประดิษฐวณิช  อำนวยศิลป์
122
13.
ด.ญ. จิดาภา  ศรีวรานันท์  แย้มสะอาด
122
14.
ด.ญ. ภัคจิรา  จิระวัฒนะภัณฑ์  ดรุณพัฒน์
120
15.
ด.ช. สิรวิชญ์  ฉันทพงศ์  อำนวยศิลป์
118
16.
ด.ญ. พิชญ์สินี  สมิทธิเนตย์  เรวดี
117
17.
ด.ญ. พิมพ์ตะวัน  แก้วปทุมทิพย์  แสงโสม
117