รายชื่อนักเรียนที่เรียนพิเศษกับครูตุ่ย
สอบได้ ม.1 ที่ ร.ร สามเสนวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553
(ทั่วไป)

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
คะแนน
1.
ด.ญ. กนกนันท์ พิเคราะห์แน่ พันธะวัฒนา
91
2.
ด.ญ. น้ำทอง วิทยบุษราคัม
88
3.
ด.ช. พีรพล จันทุรัตน์ โสมาภา
88
4.
ด.ช. ธรรศ วิษณุโยธิน อำนวยศิลป์
85
5.
ด.ญ. รัฐกานต์ มหาพฤกษ์พงศ์ ทับทอง
84
6.
ด.ญ. สโรชา ทองประคำ สวนบัว
84
7.
ด.ช. ณัฐดนัย ล้อมอิ่ม สาธิตละอออุทิศ
83
8.
ด.ช. สิทธิกร แก่นสิงห์ หัวหินวิทยาลัย
83
9.
ด.ช. บรรณวิชญ์ เข็มกลัด บ้านบางกะปิ
82
10.
ด.ช. นิธิ ปัทมารังกูล ไผทอุดมศึกษา
80
11.
ด.ญ. ธนัญญา จิราจินต์ อนุบาลสามเสนฯ
79
12.
ด.ญ. สิริกร จำนงค์อาษา ปัญจทรัพย์
77
13.
ด.ญ. ชวิศา ทวยหาญรักษา แสงโสม
76
14.
ด.ญ. จิตสุภา บัวแช่ม ราชวินิต
75
15.
ด.ญ. อนัญญา จ่าวัง เผดิมศึกษา
75
16.
ด.ช. กนล ลิ้มประไพพงษ์ อนุราชฯ
74
17.
ด.ช. ภณธร ด่านเจริญผล
74
18.
ด.ญ. วริศรา รีชัยพิชิตกุล ประชานิเวศน์
73
19.
ด.ญ. วรรณรดา โตนาม พันธะวัฒนา
73
20.
ด.ช. สุทธนา กาญธนะบัตร อนุบาลสามเสนฯ
73
21.
ด.ญ. ศุภิสรา บุญคนาสันต์ ไผทอุดมศึกษา
73
22.
ด.ช. สุกฤต คันธพสุนธรา บ้านพลอย
73
23.
ด.ช. ภัคพล มุกนนท์ พิชญะ
72
24.
ด.ญ. วรินอำไพ ปภุสสโร อนุบาลสามเสนฯ
72
25.
ดช. อรรถกุล จันทร์ทอง
72
26.
ด.ญ. กชมน วิมลอนุพงษ์ แย้มสอาด
72
27.
ด.ญ. รดา มุสิกรัตน์
71
28.
ด.ช. จิรภัทร เสมสุวรรณ เรวดี
71
29.
ด.ช. วโรตม์ วงศ์บา สวนบัว
71
30.
ด.ช. ณัฐภัทร ผดุงศิริกุล ไผทอุดมศึกษา
71
31.
ด.ญ. บุษกร กลิ่นเกษร
71
32.
ด.ญ. ชัญญา สินมะเริง การัญศึกษา
71
33.
ด.ช. จักรภัทร เดโชวิบูลย์ พระหฤทัยดอนเมือง
71
34.
ด.ช. ธนะชาติ จันทร์โอทาน สาธิตสวนสุนันทา
71
35.
ด.ญ. พัชร ชูศักดิ์ พญาไท
70
36.
ด.ช. ธนาธิป สุขกุลเจริญ
70
37.
ด.ญ. พิชญาภรณ์ วรรณะพาหุณ ไผทอุดมศึกษา
70
38.
ด.ช. นริศร เมฆไตรภพ พญาไท
69
39.
ด.ญ. ธัญมน ปีติวรรณ อนุบาลสามเสนฯ
69
40.
ด.ช. รัชชานนท์ เอี่ยมรอด พิชญะ
69
41.
ด.ช. ภวัต ผกายมาศกุล พันธะวัฒนา
69
42.
ด.ช. กมล รุ้งทับทิม สวนบัว
69

 

รายชื่อนักเรียนที่เรียนพิเศษกับครูตุ่ย
สอบได้ ม.1 ที่ ร.ร สามเสนวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553
(ในพื้นที่ )

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
คะแนน
1.
ด.ช. ชนะพล อังเศวตรุ่งเรือง ไผทอุดมศึกษา
68
2.
ด.ช. ณัฐพล ขันตี อนุบาลสามเสนฯ
68
3.
ด.ญ. วิรดา คงศักดิ์ตระกูล พญาไท
67
4.
ด.ญ. สุพิชฌาย์ สิริจรัสวรรณ
66
5.
ด.ญ. สุพิชญา ภักดีศรีศักดา อรรถมิตร
66
6.
ด.ญ. ญาธิป คมนียวนิช อนุบาลสามเสนฯ
65
7.
ด.ญ. นันท์นภัส เมธาทัศน์ชวลิต
65
8.
ด.ช. กันต์ธร ธีระชัยกุลพานิช ไผทอุดมศึกษา
64
9.
ด.ญ. เกวลิน ตุ้ยเต็มวงค์ พญาไท
63
10.
ด.ญ. วาสิตา ทองโชติ อนุบาลสามเสนฯ
62
11.
ด.ช. ปณิธิ เอี่ยมวิจารณ์
62
12.
ด.ช. สุทธิภัทร กิตติวรธรรม อนุบาลสามเสนฯ
62
13.
ด.ช. นพรัตน์ เพชรนพเก้า สวนบัว
61
14.
ด.ช. สรรพวัต วงศ์จำรัส แสงโสม
61
15.
ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ กิตติวรการชัย เรวดี
61
16.
ด.ช. ภัคพงษ์ สมบูรณ์ อนุบาลสามเสนฯ
59
17.
ด.ช. ชวิน โกสโร สตรีวรนาถบางเขน
59
18.
ด.ญ. สรสิชา ศุภวรรณ อนุบาลสามเสนฯ
59
19.
ด.ญ. อธิชา อยู่อินทร์ สวนบัว
59
20.
ด.ญ. คุณิตา เชื้อพันธุ์ ราชวินิต
59
21.
ด.ญ. ปณิดา คิดเจริญสุข เรวดี
59
22.
ด.ช. คมชาญ ทัศนริญญู ดาราคาม
59
23.
ด.ช. นนทกร ช่วยเกิด เรวดี
58
24.
ด.ญ. ปัณฑารีย์ จันระมาด
57
25.
ด.ญ. พัทธมน เอี่ยมมีชัย พญาไท
57
26.
ด.ญ. บุณยวีร์ สุรีย์พงษ์ พญาไท
57
27.
ด.ญ. นภัสสร สุธรรมมา วัดปทุมวนารามฯ
56
28.
ด.ญ. ภาสินี ตั้งเกษมสัน
56
29.
ด.ช. วิษณุ เพาะพืช อนุบาลสามเสนฯ
56
30.
ด.ญ. กัญญารัตน์ สุขสม วัฒนาวิทยาลัย
56
31.
ด.ช. ภรัณธร ธนกิติวิรุฬ อำนวยศิลป์
56
32.
ด.ญ. ลักษมณ โชติธนเกษม
55
33.
ด.ช. นนท์ อัศรานุรักษ์
55
34.
ด.ช. จารุพัฒน์ พิมพ์เกษม ราชวินิต
55
35.
ด.ช. ธนกร เลาหศิลป์สมจิตร์ เซ็นต์ฟรังก์ฯ
53
36.
ด.ช. รัตน์จกร ศรชัย อนุบาลสามเสนฯ
53
37.
ด.ช. เจตพัฒน์ หินแก้ว ราชวินิต
53
38.
ด.ญ. ณัฐพร พานทอง สุพมาศพิทยาคม
52
39.
ด.ช. ธีร์ ธรรมศักดิ์จินดา ราชวินิต
52
40.
ด.ช. รัชกฤช จันทรปาน
51
41.
ด.ญ. นัฐญาภรณ์ เอี่ยมฤกษ์ชัย
50
42.
ด.ช. กฤษณะ ตรงดี พันธะวัฒนา
49
43.
ด.ญ. กัลยนันท์ แข็งขัน
49
44.
ด.ญ. ชยาภรณ์ เย็นใจ เรวดี
49
45
ด.ช. ณกร คำเมือง อนุบาลสามเสนฯ
49
46.
ด.ญ. อธิชา ประสังสิต สารสาสน์บางบัวทอง
49