รายชื่อนักเรียนที่เรียนพิเศษกับครูตุ่ย
สอบได้ ม.1 ที่ ร.ร สามเสนวิทยาลัย ปีการศึกษา 2552 (ทั่วไป)

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
คะแนน
1.
ด.ญ. รุศวรรณ ชดช้อย
86
2.
ด.ญ. ชัญญา กู้กุลประสงค์
86
3.
ด.ช. ณัฐนันท์ เบญจไพบูลย์กุล
82
4.
ด.ญ. ชาลิสา น้อมธีระสุวรรณ
80
5.
ด.ญ. ธมลวรรณ ภู่ประดับศิลป์
78
6.
ด.ญ. ดลชนก แสนลัง
76
7.
ด.ญ. มนรดา พรหมประดิษฐ์
76
8.
ด.ญ. ชญานิศ ปัญจคุณาภรณ์์
75
9.
ด.ญ. นพัตธร ภิญโญวิวัฒน์
74
10.
ด.ญ. พัชรพร สอนสุภาพ
74
11.
ด.ญ. ยศวรรณ ชินวัฒนชัย
74
12.
ด.ช. ภวินท์ ผกายมาศกุล
74
13.
ด.ช. ณัฐนนท์ จรุงวิทยานนท์
73
14.
ด.ญ. อริสา ชัยกุล
72
15.
ด.ช. ตะวัน ผูกพันธ์
72
16.
ด.ช. นภัส ทุติยาภรณ์์
72
17.
ด.ช. ชิตวร สนทอง
71
18.
ด.ช. ธนาธิป บุญประสิทธิ์
70
19.
ด.ญ. วริศรา ภิญโญภาพ
70
20.
ด.ญ. พลอย พูลเกิด
69
21.
ด.ญ. ต้องชนก แสนลัง
68
22.
ด.ญ. ชมพูนุท เศวตไกรสร
67
23.
ด.ญ. วลันตา นิ่มสุพรรณ์์
67
24.
ด.ญ. ปาณิศา ปราบณศักดิ์
67
25.
ด.ช. ธนกฤต ฤกษ์ใหญ่
67
26.
ด.ญ. เมธาวี ปิยพงศ์ผาติ
66
27.
ด.ช. ปรินทร์ เมปริญญา
66
28.
ด.ช. ธนกร วัฒนศัพท์
66
29.
ด.ญ. ณิชพร สิริศิวนารถ
65
30.
ด.ญ. ดวงหทัย แตงอ่อน
65
31.
ด.ญ. ภัณฑิรา แก้วแฝก
65
32.
ด.ช. ชญานิน ปัญจคุณาภรณ์
65
33.
ด.ญ. ญาณภา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
65
34.
ด.ช. กษิดิศ องสุพันธ์กุล
65
35.
ด.ช. ธนกร ต๊ะมูล
65


รายชื่อนักเรียนที่เรียนพิเศษกับครูตุ่ย
สอบได้ ม.1 ที่ ร.ร สามเสนวิทยาลัย ปีการศึกษา 2552 (ในพื้นที่ )

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
คะแนน
1.
ด.ญ. พรกรัณย์ เลิศธนพาณิชย์
72
2.
ด.ญ. พิชชาพร เกตุแก้ว
71
3.
ด.ช. พุฒิลักษณ์ ลิ้มสุขนิรันดร์
70
4.
ด.ญ. ณัฐธิณี เรืองเวส
69
5.
ด.ญ. กัญญาณัฐ เอกศิลป์์
69
6.
ด.ช. ณัฐนัย สุคนธานิตย์
69
7.
ด.ญ. นภัสสร ตั้งเติมทรัพย์์
68
8.
ด.ญ. พิมวัลย์ วัชชพันธ์์์
67
9.
ด.ช. จิรทีปต์ ทวีปสูงเนิน
67
10.
ด.ญ. ณิชกานต์ เตียวประเสริฐ
66
11.
ด.ช. จักวัชร์ กิตติ์ธนานันทน์
65
12.
ด.ช. เจตรัฐ สมศักดิ์
65
13.
ด.ญ. กรกนันท์ สุขสกิจ
64
14.
ด.ช. ธีรเดช จิตรสุภาพ
64
15.
ด.ช. เอกรัฐ สอนโพธิ์์
64
16.
ด.ญ. อัญมณี เบ็ญจขันธ์์์
64
17.
ด.ช. จิรัสม์ พัวพัฒนกุล
63
18.
ด.ญ. ธนพร ลักษณสิริิ์
63
19.
ด.ญ. อรุณวัสสา อนุวัฒน์นนทเขตต์
62
20.
ด.ญ. นภัทร หาญตระกูล
62
21.
ด.ช. ธิติวุฒิ หวังประโยชน์
61
22.
ด.ช. ณัฐวุฒิ วิจิตรการักษ์
61
23.
ด.ช. ศุภณัฐ ชอบธรรมสกุล
60
24.
ด.ช. ชยพล วิเชียรวรรณ
60
25.
ด.ญ. กัญภัส เพียรสกุล
59
26.
ด.ช. ศุภพล ชอบธรรมสกุล
59
27.
ด.ช. พงษ์ภัทร ชิ้นอร่ามรุ่งเรือง
59
28.
ด.ญ. ญาดา วงศ์รัศมีเดือน
59
29.
ด.ญ. ณัฐธิดา นันทสันติ
58
30.
ด.ช. อัยยคริษฐ์ มัธยมจันทร์
58
31.
ด.ญ. ฉัตรพิสุทธิ์ พงษ์พันธุ์เนียม
58
32.
ด.ช. เผ่าเทพ ปิ่นประยงค์
58
33.
ด.ช. สสิษฐ์ ปิ่นแก้ว
57
34.
ด.ช. ดีนะ คำเมือง
57
35.
ด.ญ. ทิพย์จุฑา เขียวโสภณ
56
36.
ด.ญ. อรณพรรณ ธรารักษ์
56
37.
ด.ช. ณัฐภาส จุลโอภาส
55
38.
ด.ช. ภูดิท หลวงไผ่พล
53
39.
ด.ช. สิปปนันท์ สรรพ์พิบูลย์
53
40.
ด.ญ. นัชชา เอี่ยมละออ
53
41.
ด.ญ. ปัถยา พิไลพงศ์
52
42.
ด.ช. วงศกร วาณิชย์สกุลพงศ์
52
43.
ด.ญ. จริสตาร์ งามวงศ์รณชัย
52
44.
ด.ญ. ปภัสรา ทักษาดิพงษ์
51
45.
ด.ช. สัมฤทธิ์ ม่วงวิโรจน์
51
46.
ด.ช. ณภัทร อาชวาณิชกุล
51
47.
ด.ญ. ลูกศร บวรพิชยานุรักษ์
51
48.
ด.ช. ณฤสรณ์ มากนวล
51
49.
ด.ช. พัชรพล ด่านปรีดานนท์
50