รายชื่อนักเรียนที่เรียนพิเศษกับครูตุ่ยสอบผ่าน มัธยมปีที่ 1 ปี 2552
โครงการ Gifted และ English Program (EP)

โครงการ Gifted
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
คะแนน
1.
ด.ช. นรงฤทธิ์ สมใจอุไรกุล เรวดี
79
2.
ด.ญ. เพ็ญสิรี รอดลอยทุกข์ ประชานิเวศน์
78
3.
ด.ญ. ธัญวรัตน์ เกษตรสุวรรณ เซนฟรังก์
76
4.
ด.ช. ชัยกมล อภิปัญญาวงศ์ ไผทอุดมศึกษา
76
5.
ด.ช. ศุภวิชญ์ ธรรมานุธรรม แสงโสม
75
6.
ด.ญ. พิมพ์ชนก มะยมรัฐ พิชญะ
73
7.
ด.ญ. ชนากานต์ เลาหรัชตนันท์ ไผทอุดมศึกษา
73
8.
ด.ช. พีรณัฐ ภาสุรปัญญา เซนฟรังก์
72
9.
ด.ช. พิสิษฐ์ ศรีจันทร์ พญาไท
71
10.
ด.ช. พัทธนันท์ ยงค์วิบูลศิริ อุดมวิทยา
70
11.
ด.ช. มนสิช ฐิติวรรธน์กุล  
70
12.
ด.ญ. นริศรา ตรีพุทธรัตน์ เลิศหล้า
68
13.
ด.ญ. ปทิตตา คงคาเขตร แสงโสม
67
14.
ด.ช. ศิรภพ ลิ้มประไพพงษ์ อนุราช
67
15.
ด.ช. ภูรินท์ วิสุทธิพงศ์ แย้มสะอาด
66
16.
ด.ญ. รวีพร จูจีน  
66
17.
ด.ญ. มณฑิตา โตวรรธกวณิชย์  
65
     
โครงการ English Program
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
คะแนน
1.
ด.ญ. ลภัสรดา ศรีช่วย สารสาสน์บางบัวทอง
108
2.
ด.ญ. พิมพลอย มานุพีรพันธ์ ดรุณพัฒน์
105
3.
ด.ญ. พิชญนัทน์ อรัณยวงศกร  
104
4.
ด.ช. ปราณ วาณิชยานนท์ แสงโสม
103
5.
ด.ญ. พิมพ์มาดา สมรรคจันทร์  
103
6.
ด.ช. ภาคภูมิ จัทราพิทักษ์ สารสาสน์เอกตรา
102
7.
ด.ญ. สุตาภัทร ตันติกรกุล  
100
8.
ด.ญ. ภัททิยา ชื่นชูศิลป์ สารสาสน์บางบัวทอง
98
9.
ด.ช. ศกานต์ จำปี แย้มสะอาด
98
10.
ด.ช. ภาวัต ปิยะกิจเจริญ เซนฟรังก์
97
11.
ด.ช. ปุณณพัฒน์ สถิตนิมานการ แสงโสม
96
12.
ด.ญ. ธัญรัตน์ รัตนโยธินานนท์ พันธะวัฒนา
95
13.
ด.ญ. ณัชชา ทัศนพงศ์ แย้มสะอาด
94
14.
ด.ช. เจตน์ คำผลศิริ แย้มสะอาด
94
15.
ด.ช. เสฏฐพงศ์ เลิศสกุลบรรลือ  
94
16.
ด.ช. สิทธิพัฒน์ วิริยะบุศย์ อรรถมิตร
93
17.
ด.ญ. กานต์รวี สุทธินุ่น เซนฟรังก์
91
18.
ด.ช. นภนิมมาน หาญนิรัญกูร สารสาสน์เอกตรา
89