รายชื่อนักเรียนที่เรียนพิเศษกับครูตุ่ย
สอบได้ ม.1 ที่ ร.ร สามเสนวิทยาลัย ปีการศึกษา 2551 (ทั่วไป)

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
1.
ด.ญ. ธันย์ชนก ธรรมศักดิ์จินดา ราชวินิต
2.
ด.ญ. ทิพย์สุดา เกียรติขจรกุล พันธะวัฒนา
3.
ด.ช. ณัฐกฤตา เมฆไตรภพ พญาไท
4.
ด.ช. สืบสกุล รวีกานต์ อนุบาลสามเสน
5.
ด.ญ. ธนพร เทพอาวุธ ราชวินิต
6.
ด.ญ. พิมพ์วรา เจริญเกษมวิทย์ พันธะวัฒนา
7.
ด.ช. สรชา ฉายาวัฒนะ ราชวินิต
8.
ด.ญ. สุสิตา สมใจอุไรกุล  
9.
ด.ญ. สิรภัทร สระวาสี สวนบัว
10.
ด.ญ. ณิชกานต์ คมนียวนิช อนุบาลสามเสน
11.
ด.ช. นภชาติ สุนทรชัย อนุบาลสามเสน
12.
ด.ญ. ปุณยภา คงศักดิ์ตระกูล  
13.
ด.ญ. ชนกชนม์ แสงอรุณ อนุบาลนนทบุุรี
14.
ด.ญ. อาภาพร สีม่วง วัฒนาวิทยาลัย
15.
ด.ญ. ชนิกานต์ ชำนาญกิจโกศล แสงโสม
16.
ด.ญ. ลัญจกร กลีบโกมุท ์์ แสงโสม
17.
ด.ญ. อรนรี เชาว์นะรัง ราชวินิต
18.
ด.ช. ปราชญา กาญจนโพธิ์ อนุบาลสามเสน
19.
ด.ช. วรภาส ธรมกุลกระจ่าง พันธะวัฒนา
20.
ด.ญ. ธินัชชา ศรียุบล เขมะสิริ
21.
ด.ญ. ภัคจิรา สมตัว แย้มสะอาด
22.
ด.ช. อภิวัฒน์ แก้วไพฑูรย์ พันธะวัฒนา
23.
ด.ช. สิทธรัตน์ แก่นสิงห์ หัวหินวิทยาลัย
24.
ด.ญ. ชญานิศ วันทนากร อนุบาลสามเสน
25.
ด.ช. อภิสิทธิ สีฬหาสกุล พันธะวัฒนา
26.
ด.ญ. กรรัตน์ ศุภมิตร์ พญาไท
27.
ด.ญ. ชยาภรณ์ สวนลึก พระหฤทัยดอนเมือง
28.
ด.ญ. นัจนันท์ สวยสม  
29.
ด.ญ. พันธมน ไชยมูล สมาคมสตรีไทย
30.
ด.ญ. ณัชชา อิสระวิภาต ทิวไผ่งาม
31.
ด.ญ. ศศิ ตันศราวิพุธ ราชวินิต
32.
ด.ช. กรกช ชุนเจริญ พญาไท
33.
ด.ญ. ชญากาณฑ์ น้อยสวย พิมลวิทย์
34.
ด.ช. สถาปัตย์ สัมฤทธิ์กุล อนุบาลสามเสน
35.
ด.ช. จิรัฏฐ์ แสงทอง ชลประทานวิทยา
36.
ด.ช. ณัฐพงษ์ เร่งสุทธิ พระหฤทัยดอนเมือง
37.
ด.ญ. วันทกานต์ เดโชวิบูลย์ พระหฤทัยดอนเมือง
38.
ด.ญ. ปถมาภรณ์ วงศ์มิตรแท้ พิชญศึกษา
39.
ด.ญ. ปิ่นณิชา อ่อนนุช ราชวินิต
40.
ด.ช. ภูมิรพี จิตรชื่น ประชานิเวศน์
   


รายชื่อนักเรียนที่เรียนพิเศษกับครูตุ่ย
สอบได้ ม.1 ที่ ร.ร สามเสนวิทยาลัย ปีการศึกษา 2551 (ในพื้นที่ )

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
1.
ด.ญ. ศศิชา วิสาขะ สวนบัว
2.
ด.ญ. รัตนพร โชคบำรุงเจริญกุล พญาไท
3.
ด.ช. ภคนันท์ พันธุ์สาย พันธะวัฒนา
4.
ด.ญ. มาชิตา จันทร์อ่อน อนุบาลสามเสน
5.
ด.ญ. ฐิภาพรรณ จิรวัชรเรืองกุล พันธะวัฒนา
6.
ด.ช. ณัฐพงศ์ เฉลยกิตติ พันธะวัฒนา
7.
ด.ญ. กุลธิดา วงศ์วัฒนศานต์  
8.
ด.ช. ไพสิฐา ปิยณรงค์โรจน์ ์์์ อนุบาลสามเสน
9.
ด.ญ. อาทิมา ทายิตา  
10.
ด.ญ. อรัญญิกา ลัทธิคุณ อนุบาลสามเสน
11.
ด.ญ. จารุภา วงษ์นุศิษย์ เรวดี
12.
ด.ญ. พิมศิริ พงษ์พันธุ์ พันธะวัฒนา
13.
ด.ญ. สิริยากร พิทยากุล สวนบัว
14.
ด.ช. ภุชงค์ สวัสดี สื่อสารสงเคราะห์
15.
ด.ช. ภาณุภณ สุนันทการกิจ พันธะวัฒนา
16.
ด.ช. กฤตธนัท ภัทรโชค  
17.
ด.ญ. ณัฐวรา เกียรติชูศักดิ์ อนุบาลสามเสน
18.
ด.ญ. ชุติกาญจน์ วิจิตรเวชการ สวนบัว
19.
ด.ช. ณัชพล พูนเกษม เรวดี
20.
ด.ช. สุพัฒน์ ตันติพจน์โสภา เรวดี
21.
ด.ญ. นวรัตน์ อาชวราณิชกุล ปัญจทรัพย์
22.
ด.ญ. มัฌฌา ภู่เหลือ อนุบาลสามเสน
23.
ด.ญ. ณิชมน จันพิทักษ์ เซ็นฟรังก์
24.
ด.ช. ธีรพัฒน์ ชูหนู อนุบาลสามเสน
25.
ด.ญ. อนัญญา จิตรสุภาพ ปัญจทรัพย์
26.
ด.ช. ชยานันต์ บุรณศิริ แสงโสม
27.
ด.ช. พิชญา ศรีละวรรณโณ สวนบัว
28.
ด.ญ. ศศิกานต์ สายเงิน สารสาสน์
29.
ด.ช. คณิศร จีรสินกุล อนุบาลสามเสน
30.
ด.ญ. ธนพร สิงห์ไกร อนุบาลสามเสน
31.
ด.ญ. สิริกร บูรณพันธ์พงศ์ เซ็นฟรังก์
32.
ด.ญ. ณัฐธิดา เดชสกุล ราชวินติ
33.
ด.ช. ธนพันธุ์ เผือกขาวผ่อง อนุบาลสามเสน
34.
ด.ญ. วิรากานต์ จัันระมาด สวนบัว
35.
ด.ช. ศรปกรณ์ พิทยครรชิต พญาไท
36.
ด.ญ. พาณิภัค ศรีสายา สื่อสารสงเคราะห์
37.
ด.ญ. กัญญัวรา บุญสุข  
38.
ด.ช. กีรติ กีรติสุวคนธ์  
39.
ด.ญ. ธีรดา ภู่ฤทธิ์ อนุบาลสามเสน
40.
ด.ช. ธนู บุญกัณฑ์ อนุบาลสามเสน
41.
ด.ช. นราธิป ยาวงษ์ มพฟ.
42.
ด.ญ. ชลธรรม์ ธารธรรมวงศ์ ประชานิเวศน์
43.
ด.ช. อทิเทม เทียมสอาด สาธิตลอออุทิศ
44.
ด.ช. เษกสิทธิิ ปานใจ เรวดี
45.
ด.ช. เษกศักดิ์ ปานใจ เรวดี
46.
ด.ญ. พิรัศม์ฐา เตชะวัฒนานนท์ อัสสัมชัญ
47.
ด.ช. ศุภกร กมลกิจวัฒนา พันธะวัฒนา
48.
ด.ญ. วรรณปิยะ สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา  
49.
ด.ช. ปัณณวิชญ์ สิมาฉายา อมาตยกุล
50.
ด.ช. ภณ บุญศิริเสริมสุข ปัญจทรัพย์
51.
ด.ญ. ปวันรัตน์ สาลีผล อนุบาลสามเสน
52.
ด.ญ. ธิติอร อัศวรังษี กานดา
53.
ด.ญ. ภิญญดา ตรุชูตานนท์ ผะดุงศิษย์
54.
ด.ช. วรสิทธิ์ พนาวรกิจ สวนบัว
55.
ด.ช. ภูริภัทร ร่างเล็ก เรวดี
56.
ด.ญ. พุธิดา สมสุข อนุบาลลพบุรี