รายชื่อนักเรียนที่เรียนพิเศษกับครูตุ่ยสอบผ่าน มัธยมปีที่ 1 ปี 2551
โครงการ Gifted และ English Program (EP)

โครงการ Gifted
 
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
 
 
1.
ด.ช. ธีรภพ ปรัชญาทิพย์สกุล ไผทอุดมศึกษา  
 
2.
ด.ช. อภิวัฒน์ ดิษฐาพร อนุบาลสามเสน  
 
3.
ด.ช. ศุภวิชญ์ นาคบุรี ประชานิเวศน์  
 
4.
ด.ญ. ธนพร คุววัฒนานนท์ พญาไท  
 
5.
ด.ช. ปฏิพล แสงเดือน กรพิทักษ์  
 
6.
ด.ช. สิริสรรพ์ คงคำ พันธะวัฒนา  
 
7.
ด.ญ. จาฏพัจน์ บุญญาอุปถัมภ์ ประชานิเวศน์  
 
8.
ด.ช. ชยุตม์ ลิขิตพงศธร เมืองเอก  
 
9.
ด.ช. ณนธิชา เศรษฐพานิชผล    
 
10.
ด.ญ. ณิชากร ศรีศิริ พันธะวัฒนา  
 
11.
ด.ญ. ณิชากร สิริศิวนารถ พันธะวัฒนา  
 
12.
ด.ช. กฤตเมธ ภักดีศรีศักดา อรรถมิตร  
 
13.
ด.ช. ธนกร ยุวะเวส อนุบาลสามเสน  
 
14.
ด.ช. วิศรุต สังฆสุวรรณ สื่อสารสงเคราะห์  
 
15.
ด.ญ. ศศิรินทร์ ชิตวัฒนานนท์ ไผทอุดมศึกษา  
 
16.
ด.ญ. สิริพรรณ เจษฎาวิโรจน์ ประชานิเวศน์/สาธิตปทุมวัน  
 
17.
ด.ช. ชวกร ออกสุข พิชญะ  
         
โครงการ English Program
 
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
 
 
1.
ด.ช. สุวพัชร วรสิทธิ์ เรวดี  
 
2.
ด.ญ. เปี่ยมชีวา เบญจมสุทิน พระหฤทัยดอนเมือง  
 
3.
ด.ช. ปุณยวีร์ เอกพันธ์กุล สาธิตคริสเตียน  
 
4.
ด.ช. ตรีธวัฒน์ บุญเรศธนะพงศ์    
 
5.
ด.ช. ณภัศ ภาสุรปัญญา อรรถมิตร  
 
6.
ด.ช. วรภาส ธรรมกุลกระจ่าง พันธะวัฒนา  
 
7.
ด.ช. ณภัทร หอมรสสุคนธ์ พันธะวัฒนา  
 
8.
ด.ญ. ชนิกานต์ ชำนาญกิจโกศล แสงโสม  
 
9.
ด.ช. ภัคพล เจตะภัย อรรถมิตร  
 
10.
ด.ญ. สุทธิกานต์ ปานจีน    
 
11.
ด.ญ. เกวลิน ยุทธเสรี พญาไท  
 
12.
ด.ช. นรวิชญ์ อิ่มวิเศษ แสงโสม