รายชื่อนักเรียนที่เรียนพิเศษกับครูตุ่ย
สอบได้ ม.1 ปีการศึกษา 2550

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
สอบได้โรงเรียน
1.
กมลชนก ขันดี สามเสนวิทยาลัย
2.
กรรณ์ญารัตน์ สุขสำราญ สามเสนวิทยาลัย
3.
กฤษฎา บูรณมานัส โยธินบูรณะ
4.
กันตภณ ดั่นคุ้ม สามเสนวิทยาลัย
5.
กานต์ธิดา กังวล หอวัง
6.
กิตติพงศ์ ตัณฑอดิศัย หอวัง
7.
จิรพัธร ธนะเกียรติไกร สามเสนวิทยาลัย
8.
จิรภัทร สำลีทอง โยธินบูรณะ
9.
ฉัตรชนิกา หนูทวี สาระวิทยา
10.
ชฏาธาร อินพังทัน ศรีอยุธยา
11.
ชนากานต์ อ๋าประยูร สามเสนวิทยาลัย
12.
ชนิสรา ทับทอง สามเสนวิทยาลัย
13.
ชาคร แจ่มจรัส สามเสนวิทยาลัยEP
14.
ณหทัย วงศ์นิราศภัย ศรีอยุธยา
15.
ณัฏจิรา อุตตรานนท์ หอวัง
16.
ณัฐพณา พิทยครรชิต ศรีอยุธยา
17.
ณัฐภัทร พลังฤทธิ์ หอวัง
18.
ณัฐภาส ชุณหวัฒนากุล สามเสนวิทยาลัย
19.
ดนยา หงส์สุรพันธ์ สามเสนวิทยาลัยEP,สาธิตปทุมวัน
20.
ถิรวิทย์ จาตกะวร สามเสนวิทยาลัย
21.
ธนกฤต โรจนชัยศรี สตรีวิทยา 2
22.
ธนภัทร สิริพัชโรธรณ์ หอวัง
23.
ธนภูิมิ สิริพัชโรธรณ์ หอวัง
24.
ธนาภพ จุฑาวรรธนะ สามเสนวิทยาลัย
25.
ธัญวรัตม์ โรจะโยธิน สามเสนวิทยาลัย
26.
ธันยพร บุณจักรศิลป์ สามเสนวิทยาลัย
27.
ธีรวิทย์ ชุนพิพัฒน์ สามเสนวิทยาลัย
28.

นครินทร์ วงษ์ถนอม

โยธินบูรณะ
29.
นภสินธุ์ ปัดกอง สามเสนวิทยาลัย
30.
นัทธมน เหมกมล สายน้ำผึ้ง
31.
เบญญา เบญจมิตร สามเสนวิทยาลัย
32.
ปนิดา เอมประเสริฐสุข สามเสนวิทยาลัยEP
33.
ปริตร หิริโอตัปปะ โยธินบูรณะ
34.
ปรียาวรรณ สร้างหลัก สามเสนวิทยาลัย
35.
ปวร กีรติภราดร เตรียมอุดมพัฒนาการ
36.
ป๊อก เลอศิริพงศ์ สามเสน2
37.
ปัทมา ลิขิตวิทยา สามเสนวิทยาลัยEP+ปกติ
38.
ปานรดา ประทีปวรัชยา หอวัง
39.
ผทัยมาศ คงเอียด สาธิตสวนสุนันทาEP
40.
พลวัต ขุนพรหม สามเสนวิทยาลัย
41.
พลอยไพลิน หาญศีรวัต สามเสนวิทยาลัยEP+ปกติ
42.
พิมพ์สุภางค์ น้อมจุ้ย สามเสนวิทยาลัย
43.
ภคพร แจ่มเวหา สามเสนวิทยาลัยEP+ปกติ
44.
ภัทรนันท์ ดาวอุดม สามเสนวิทยาลัย
45.
ภูริชญ์ จีนะทีระ สามเสนวิทยาลัย
46.
เมธาวิน สังวรโยธิน ศรีอยุธยา
47.
รติมา จัดประจง ศรีอยุธยา
48.
รัฐนันท์ ทัศนวิญญู โยธินบูรณะ
49.
ลักษณารีย์ ปิยานุลักษณ์ เขมา

50.

วรัตถ์ นรัตถรักษา สามเสนวิทยาลัย
51.
วัชรพงษ์ อินทร์ภักดี ศรีอยุธยา
52.
วิศรุต ถนอมพฤฒิกุล สามเสนวิทยาลัย
53.
ศจีมาศ ชาญฐิติเวช สตรีนนทบุรีEP
54.
ศศินันท์ กาญจนกุล สามเสนวิทยาลัย
55.
ศศิพรรณ แสนลัง สามเสนวิทยาลัย
56.
ศิริำำไำกร วัดเขียว โยธินบูรณะ
57.
ศุภานต์ รัตนากร สามเสนวิทยาลัย
58.
ศุภณัฐ สุคันธาพฤกษ์ ศรีอยุธยา
59.
สรวิชญ์ ยศอาลัย ศรีอยุธยา
60.
สริตา ชิตเจริญ สามเสนวิทยาลัย
61.
สินธัช วงศ์อุทุม โยธินบูรณะ
62.
สุกฤษฎิ์ โลหะขจรพันธ์ สามเสนวิทยาลัย
63.
สุนัชฌาย์ ดิษฐเนตร สามเสนวิทยาลัย
64.
สุพัชฌาย์ สุนทรเสรีกุล สตรีนนทบุรีEP
65.
สุภานันท์ ศิริประไพวัลย์ ศรีอยุธยา
66.
อธิเดช รัตนากีรณวร สวนกุหลาบรังสิต
67.
อิสกันต์ จิตศิริ พระตำหนักสวนกุหลาบ
68.
อิสรีย์ หมั่นสมัคร สามเสนวิทยาลัย
69.
อุรัษญา อำนวยพล สามเสนวิทยาลัย