รายชื่อนักเรียนที่เรียนพิเศษกับครูตุ่ย
สอบได้ ม.1 ที่ ร.ร สามเสนวิทยาลัย ปีการศึกษา 2549 (ทั่วไปรับ30%)

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
คะแนน
1.
ด.ญ. ชนากานต์ ชัยดรุณ ดรุณพัฒน์
92
2.
ด.ญ. วรรษชล ประภาสัจจะเวทย์ ราชวินิต
91
3.
ด.ญ. ชมปรางค์ วงศ์รัศมีเดือน ราชวินิต
88
4.
ด.ญ. ธนัชพร บุญจันทร์ ประชานิเวศน์
84
5.
ด.ช. กิติศักดิ์ สายบริสุทธิ์ แย้มสอาด
84
6.
ด.ญ. ชนนันท์ ชัยดรุณ ดรุณพัฒน์
83
7.

ด.ญ. อรณิชา จุลัยยานนท์

อนุบาลสามเสน
83
8.
ด.ช. ภัคภูมิ เจตะภัย อรรถมิต
82
9.
ด.ญ. ชวพร คล่องพิทยาพงษ์ ประชานิเวศน์
82
10.
ด.ช. รชต ซื่อสัตย์ ประชานิเวศน์
81
11.
ด.ช. ก่อชาติ อ่าวอุดมสุข พญาไท
81
12.
ด.ญ. พิมพ์ภัทรา ภูษาทอง ประชานิเวศน์
79
13.
ด.ช. ธัญเทพ เชียงทอง ราชวินิต
79
14.
ด.ช. ถวิต เบญจพงศาพันธุ์ พญาไท
78
15.
ด.ญ. ณัฐธิดา ยางสวย  
78
16.
ด.ญ. นพรัตน์ นวกิจทวีรัตน์ เรวดี
77
17.
ด.ช. วรยุทธ คณะเบญจ เรวดี
77
18.
ด.ช. อภิชา เอื้อบุญส่ง  
76
     
     
     


รายชื่อนักเรียนที่เรียนพิเศษกับครูตุ่ย
สอบได้ ม.1 ที่ ร.ร สามเสนวิทยาลัย ปีการศึกษา 2549 (โครงการEP)

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
คะแนน
1.
ด.ช. เจตณัฐ จันทราพิทักษ์
168
2.
ด.ช. ภัคภูมิ เจตะภัย
153
3.
ด.ช. กันตพงศ์ ศรีประเสริฐ
152
4.
ด.ญ. ศิรดา จาติกวณิช
152
5.
ด.ญ. ณัฐณิชา บุญญนันท์
145
6.
ด.ช. สราวุธ อินอ๊อด
142
7.
ด.ญ. ชวพร คล่องพิทยาพงษ์
142
8.
ด.ช. รัชต เหราปัตย์
141
9.
ด.ช. ถวิต เบญจพงศาพันธุ์
139
10.
ด.ญ. วิรุฬห์วรรณ พิทักษ์ทอง
137
11.
ด.ญ. นภสร เอกพันธ์กุล
137
12.
ด.ช. อาทิตย์ ไชยจิโรจ
136
13.
ด.ช. กสิณ เอื้ออาทร
131
14.
ด.ญ. ศิรักษ์ สุขวิบูลย์
128
15.
ด.ช. กิติศักดิ์ สายบริสุทธิ์
128
16.
ด.ญ. ชนิกานต์ สุขเกษม
125